+48 71 399 85 85
Przejdź do treści
WILLBRANDT GUMMITECHNIK - kompensatory elastomerowe i mieszkowe
WILLBRANDT GUMMITECHNIK


  Kompensatory:
  Elastomerowe, Mieszkowe ze stali szlachetnej

  Kompensatory elastomerowe firmy Willbrandt Gummitechnik

  Przedstawiamy PaĂąstwu kompletny asortyment kompensatorĂłw gumowych i mieszkowych:

  • WielkoœÌ DN 20 do DN 3200, ciÂśnienie do 40 bar.
  • Media: woda pitna, gorÂąca, morska, Âścieki, benzyna, ropa, oleje, kwasy, zasady, produkty spoÂżywcze, napoje itd.
  • Przy³¹cza koÂłnierzowe, z gwintem lub do spawania.
  • MateriaÂły: elastomery, teflon, stal, stal szlachetna, tkaniny powlekane silikonem (dla spalin).

  Stosuj¹c produkty firmy WILLBRANDT mo¿ecie polegaÌ na ponad trzydziestoletnim doœwiadczeniu producenta oraz na fakcie, i¿ kompensatory te u¿ywane s¹ na ca³ym œwiecie we wszystkich ga³êziach przemys³u.

  Dodatkowym atutem jest produkcja kompensatorów w systemie jakoœci ISO 9001 i poddawanie ich jednoczeœnie sta³emu procesowi udoskonalania wraz z pojawianiem siê nowych technologii i materia³ów. W ten sposób zapewnione jest spe³nianie nawet najtrudniejszych wymagaù technicznych przy utrzymaniu wysokiej jakoœci.

   

   

  PrzykÂłady zastosowaĂą poszczegĂłlnych modeli

  Katalog

  Zakres DN

  D³ugoœÌ mm

  Zakres zastosowaĂą

  Model 39

  50-1000

  Ró¿nie

  Konstrukcje okrĂŞtowe, instalacje przemysÂłowe

  Model 40

  200-2400

  200-350

  Elektrownie, instalacje przemysÂłowe, zastosowania w instalacji wody chÂłodzÂącej

  Model 42

  50-3000

  145-350

  Konstrukcje okrĂŞtowe, przemysÂł papierniczy, systemy hydrauliczne

  Model 46

  20-50

  130

  Budownictwo, przemysÂł maszynowy

  Model 47

  wg ÂżyczeĂą

  150

  Przemys³ papierniczy, transport materia³ów, budowa uk³adów wentylacji

  Model 49

  32-500

  100/110

  Budownictwo, konstrukcje okrĂŞtowe, instalacje przemysÂłowe

  Model 50

  25-800

  130/200

  Instalacje przemysÂłowe , budownictwo

  Model 51

  50-600

  130/250

  Instalacje chemiczne

  Model 53

  20-300

  130

  Instalacje przemysÂłowe , budownictwo

  Model 55

  32-600

  125-250

  Konstrukcje okrĂŞtowe, budownictwo, wodociÂągi i oczyszczalnie

  Model 56

  40-300

  200-350

  Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

  Model 57

  40-300

  250/300

  Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

  Model 58

  40-500

  250

  Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

  Model 59

  100-500

  250/300

  Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

  Model 60

  20-200

  70

  Budownictwo, instalacje przemysÂłowe

  Model 61

  50-600

  250

  Instalacje przemysÂłowe, ukÂłady napĂŞdowe, Âścieki

  Model 62

  70-900

  ró¿ne

  Systemy drenujÂące, mosty, duÂże budynki

  Model 63

  wg ÂżyczeĂą

  ró¿ne

  Przepusty Âścienne, przemysÂłowe instalacje, instalacje specjalne

  Model 80

  20-1200

  50-170

  Instalacje chemiczne

  Parametry wytrzymaÂłoÂściowe ciÂśnienia, temperatury i odksztaÂłceĂą prosimy odczytywaĂŚ z opisĂłw poszczegĂłlnych modeli.

  W celu uzyskania informacji o odpornoÂści chemicznej naleÂży korzystaĂŚ z odpowiednich tabel.

  Zakres stosowania elastomerĂłw

   

  SkrĂłt [kolor kodowy]

  Nazwa

  WÂłaÂściwoÂści

  EPDM 
  [czerwony]

  etylenopropylen

  Dobra odpornoœÌ temperaturowa, zastosowanie do œcieków alkalicznych, sprê¿onego powietrza (wolnego od oleju) oraz chemikaliów, odporne na wp³ywy atmosferyczne, gazoszczelny za wyj¹tkiem wêglowodoru.
  Zakres temperatur od -25° C do +130° C.
  Nie stosowaĂŚ do mediĂłw z olejami i tÂłuszczami.

  Perbunan® NBR 
  [¿ó³ty]

  guma
  akrylo-nitrylo-butadienowa

  Stosowany do olejów, paliw, gazów, rozpuszczalników i t³uszczy.Wysoka odpornoœÌ na abrazjê.
  Zakres temperatur od -20o C do +90oC (+120oC).
  Nie stosowac dla wody gorÂącej i pary.

  Perbunan® NBR 
  [biaÂły]

  guma
  akrylo-nitrylo-butadienowa

  Dopuszczony do kontaktu z ÂżywnoÂściÂą wg RAL, stosowany przy obrĂłbce pulpy, tÂłuszczĂłw, mÂąki, sokĂłw, win itp.
  Zakres temperatur od -20o C do +80o C.

  Hypalon® CSM 
  [zielony]

  chlorosulfonowany polietylen

  Chemicznie odporny na kwasy i Âługi.
  Zakres temperatur od -20o C do +80o C.
  Prosimy o sprawdzenie odpornoÂści chemicznej w okreÂślonych temperaturach.

  Neopren® CR 
  [szary]

  kauczuk chloroprenowy

  Stosowany g³ównie do wody, odporny na wp³ywy œrodowiska, odporny na dzia³anie niektórych ³ugów.
  Zakres temperatur od -20o C do +70o C.

  Guma naturalna NR [bez]

  kauczuk naturalny

  Stosowany do wody, dopuszczony do kontaktu z ÂżywnoÂściÂą, odporny na dziaÂłanie niektĂłrych ÂługĂłw.
  Zakres temperatur od -20o C do +80o C.

  Butyl IIR 
  [czerwony/niebieski]

  kauczuk butylowy

  Dobra odpornoœÌ temperaturowa, odporny na œcieki alkaliczne, sprê¿one powietrze (wolne od oleju), chemikalia i specjalne p³yny hydrauliczne, wp³ywy atmosferyczne.
  Zakres temperatur od -25o C do +90o C.
  Dopuszczony do kontaktu z wodÂą pitnÂą.

  Viton® FPM[purpurowy]

  fluoropolimer

  Specjalnie stosowany dla wysokich temperatur. Dobra odpornoœÌ na chemikalia, oleje, materia³y palne i rozpuszczalniki.
  Zakres temperatur od -10o C do +180o C.
  Nie stosowac przy ketonach i chlorze.

  PTFE [brak]

  politetrafluoroetylen (teflon)

  OgĂłlnie odporny na wszystkie media.
  Zakres temperatur od -50o C do + 230o C.
  Nie stosowaĂŚ do pÂłynnych metali alkalicznych oraz amidĂłw.

  Podane wyÂżej temperatury odnoszÂą siĂŞ do zastosowaĂą elastycznych (ruchowych).

  W aplikacjach sztywnych mogÂą byĂŚ stosowane wyÂższe temperatury.

  Dopuszczalne warunki pracy

   

  Konstrukcja mieszka

  Typ kompensatora

  Warstw. wewn.

  MateriaÂł wzmac.

  Warstw. zewn.

  39

  40

  42

  46

  47

  49

  50

  55

  56

  57

  58/59

  60

  61

  63

  bar/o C ------------- max. temp/max. ciÂśn.------------ bar/ oC

  EPDM

  kord stalowy

  EPDM

  16/110

  -/-

  -/-

  16/110

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  10/100

  6/100

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  EPDM

  Aramid

  EPDM

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  25/110

  16/110

  16/110

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  EPDM

  kord nylon.

  EPDM

  16/90

  10/90

  12/100

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  10/90

  6/90

  6/90

  10/110
  bez kordu

  6/90

  1/100

  Perbunan NBR

  kord stalowy

  Neopren CR

  16/80

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  16/80

  16/80

  10/80

  6/80

  6/80

  -/-

  -/-

  -/-

  Perbunan NBR

  kord nylon.

  Neopren CR

  10/80

  10/80

  12/80

  16/80

  -/-

  25/80

  16/80

  16/80

  10/80

  6/80

  6/80

  -/-

  6/80

  1/80

  Hypalon CSM

  kord nylon.

  Hypalon CSM

  10/80

  10/80

  8/80

  -/-

  -/-

  25/80

  16/80

  16/80

  10/80

  6/80

  6/80

  -/-

  6/80

  1/80

  Hypalon CSM

  kord stalowy

  Hypalon CSM

  16/80

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  1/90

  Nitryl
  NBR
  biaÂły

  kord nylon.

  Neopren CR

  10/80

  10/80

  8/80

  16/80

  -/-

  25/70

  16/80

  16/80

  10/80

  6/80

  6/80

  -/-

  6/80

  -/-

  Neopren CR

  kord nylon.

  Neopren CR

  -/-

  10/70

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  16/70

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  Kauczuk natural.

  kord nylon.

  Neopren CR

  -/-

  -/-

  -/-

  16/80

  0,04/80

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  Butyl IIR

  kord nylon.

  EPDM

  -/-

  -/-

  50/80

  16/90

  -/-

  25/90

  16/90

  16/90

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  Viton FPM

  aramid

  Neopren CR

  20/150

  -/-

  50/150

  -/-

  -/-

  -/-

  16/150

  16/150

  10/150

  6/150

  6/150

  -/-

  6/150

  -/-

  Viton FPM

  aramid

  Viton FPM

  20/180

  -/-

  50/180

  -/-

  -/-

  Viton FPM

  kord stalowy

  Viton FPM

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  -/-

  1/180

  Na Âżyczenie produkowane sÂą wykonania dla wyÂższych ciÂśnieĂą - dotyczy modeli 39 i 42.

  Podane ciÂśnienia sÂą ciÂśnieniami maksymalnymi przy 20o C.

  Wraz ze wzrostem temperatury dopuszczalne ciÂśnienia pracy malejÂą.

  Prosimy zapoznaĂŚ siĂŞ z opisami poszczegĂłlnych modeli w katalogu.

  Kompensatory mieszkowe ze stali szlachetnej firmy Willbrandt Gummitechnik

  Zakres produkcji standardowej

  PoniÂżej przybliÂżamy kompensatory stalowe.

  SÂą to modele typowe, ktĂłre znajdujÂą najczĂŞstsze zastosowania w praktyce.

  Inne rodzaje przy³¹czy jak i inne wykonania materia³owe s¹ dostêpne na ¿yczenie.

  Typ

  Kompensatory spalinowe (wydechowe)
  PN 2,5; DN40 á DN4600

  Katalog

  Typ

  Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą osiowych, jednowarstwowe
  PN 10/16

  Katalog

  200
  201

  z przy³¹czami do spawania
  z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

  206
  207

  z przy³¹czami do spawania
  z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

  202
  203
  z koÂłnierzami luÂźnymi
  z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  208
  209

  z koÂłnierzami luÂźnymi
  z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  204
  205

  z koÂłnierzami staÂłymi
  z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą osiowych, wielowarstwowe
  PN10 á PN25 ; od DN40

  Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą poprzecznych
  PN10 á PN25 ; od DN40

  210
  211

  z przy³¹czami do spawania
  z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

  220
  221

  z przy³¹czami do spawania
  z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

  212
  213
  z koÂłnierzami luÂźnymi
  z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  222
  223

  z koÂłnierzami staÂłymi
  z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  214
  215

  z koÂłnierzami staÂłymi
  z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  216
  217

  z koÂłnierzami staÂłymi z szyjkÂą
  z koÂłnierzami staÂłymi z szyjkÂą i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą kÂątowych,
  ruchome w jednej pÂłaszczyÂźnie
  PN10 á PN25

  Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą kÂątowych
  z przegubem kardana
  PN10 á PN25

  230
  231

  z przy³¹czami do spawania
  z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

  234
  235

  z przy³¹czami do spawania
  z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

  232
  233

  z koÂłnierzami staÂłymi
  z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  236
  237

  z koÂłnierzami staÂłymi
  z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą poprzecznych,
  podwĂłjny przegub rurowy
  PN10 á PN25

  Kompensatory do instacji ciepÂłowniczych

  224
  225
  226
  227

  z przy³¹czami do spawania
  z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹
  z koÂłnierzami luÂźnymi
  z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

  Projekt
  na
  zapytanie

  228
  229

  typ "one-Step"
  typ standardowy

  Fachowy zespó³ inÂżynierski naszej firmy oferuje kompleksowe doradztwo techniczne oraz pomoc we wÂłaÂściwym zaprojektowaniu 
  i wykonaniu instalacji technologicznych, wymagajÂących stosowania kompensatorĂłw.

  PeÂłne katalogi kompensatorĂłw do pobrania:


  NPI SPÓŁKA Z O.O.
  ul. Trzebnicka 7, Szczodre
  55-095 Mirków (POLAND)
  +48 71 399 85 85
  Copyright © 2020 NPI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  SOCIAL MEDIA
  DANE REJESTROWE
  NIP: 101-00-00-551
  REGON: 933043228
  KRS: 0000222824
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
  we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Wróć do spisu treści