+48 71 399 85 85
Przejdź do treści

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki sprzedaży i dostawy firmy NPI:

1. Postanowienia ogólne:
a) Przyjęcie przez kupującego naszego "Potwierdzenia zamówienia", jest akceptacją "Warunków sprzedaży
i dostawy firmy NPI".
b) Inne warunki przedłożone przez kupującego (nie zgadzające się  z warunkami zawartymi w "Warunkach sprzedaży i dostawy firmy NPI") nie będą dla nas zobowiązujące.
2. Potwierdzenie zamówienia:
Zamówienie jest traktowane jako zaakceptowane przez NPI dopiero, gdy przyszłemu kupującemu zostanie dostarczone przez NPI pisemne potwierdzenie zamówienia.
3. Warunki dostawy:
Warunki dostawy zostaną określone przez NPI w pisemnym "Potwierdzeniu zamówienia".
4. Opakowanie towaru:
Opakowanie towaru jednorazowego użytku wliczone jest w cenę i nie będzie zrefundowane w wypadku jego zwrotu. Opakowania wielokrotnego użytku nie są wliczane w cenę.
5. Szkody transportowe:
Szkody takie należy zgłaszać natychmiast po otrzymaniu towaru.
6. Zmiany cen:
NPI zastrzega sobie prawo do zmiany nawet już zaakceptowanych cen w przypadku zmian w kursie wymiany walut, cen materiałów, ingerencji organów ustawodawczych lub podobnych warunków, na które nie ma ona wpływu.
7. Czas dostawy:
NPI nie będzie odpowiedzialna za zwłokę spowodowaną okolicznościami niezależnymi od NPI, włączając w to,
ale nie ograniczając się do: przeszkód w transporcie, w tym oblodzenie lub innych trudności transportowych, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy we właściwym terminie, przedłużającą się odprawę celną, strajku, lokautu, konfliktu pracowniczego itp. lub w wyniku nadzwyczajnych środków podjętych przez organy ustawodawcze, przerw w dostawie energii elektrycznej
lub podobnych utrudnień w produkcji, pożaru lub wypadków we własnej fabryce lub u poddostawców.
8. Zmiany:
NPI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach przez nią dystrybuowanych bez zawiadomienia, także w produktach już zamówionych, przy założeniu, że nie uległy zmianie żadne uzgodnione szczegóły techniczne.
9. Informacje techniczne:
a) Za błędy lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach i innych dostarczonych materiałach, firma NPI nie odpowiada.
b) Dobór urządzeń i ich wykonanie materiałowe, zawarte w ofercie NPI, oparte są na najlepszej wiedzy
i doświadczeniach firmy NPI, jej poddostawców i producentów. Nie jest jednak przyrzeczeniem ich własności.
Zakup armatury jest zgodą klienta na zaoferowane wykonanie.
10. Płatności:
a) Płatność jest realizowana przez: przelew, gotówkę przy odbiorze, przedpłatę lub po dostawie na szczególnych warunkach.
b) W razie opóźnienia płatności NPI jest uprawniona do wstrzymania lub anulowania pozostałych dostaw
i/lub roszczeń o odszkodowanie.
c) Wstrzymywanie płatności, regulowanie długów poprzez ich potrącenie od możliwych roszczeń wzajemnych kwestionowanych przez NPI, redukcja ceny fakturowej - nie są dopuszczalne.
d) Jeśli zostaną ustalone szczególne warunki płatności, obowiązującym jest:
   • W przypadku opóźnienia płatności kupujący będzie płacił odsetki karne w wysokości 20% rocznie.
   • Jako opóźnioną uznajemy każdą płatność, jeśli nie dotarłą do NPI w pierwszym tygodniu po dacie
    jej wymagalności.
   • Płatność odsetek za zwłokę upływa w terminie 7 dni od daty otrzymania noty informującej o naliczeniu odsetek. W przypadku niezapłacenia w terminie, odsetki powiększają kwotę należności i będą stanowiły podstawę odsetek założonych, obliczonych według zasad określonych powyżej.
11. Własność towaru:
Dostarczony towar pozostaje własnością NPI, nie może być przedmiotem zastawu, ani żadnego obciążenia,
aż do chwili otrzymania przez NPI całkowitej zapłaty.
12. Zastrzeżenie własności:
a) Wszystkie dostawy objęte są zastrzeżeniem własności.
b) Tytuł własności do produktów nie zostanie przeniesiony na kupującego tak długo, jak nie zostaną spełnione wszelkie zobowiązania wynikające lub będące w związki ze wszystkimi, także późniejszymi dostawami od NPI,
lub jej przedstawicieli handlowych.
c) Produkt NPI musi być sprzedany tylko w ramach działalności gospodarczej. Wszelkie roszczenia ostatecznego nabywcy wynikające z odsprzedaży będą scedowane na NPI. Kupujący ma prawo odbierać długi wynikające
z odsprzedaży. Na żądanie musi on podać nazwę ostatecznego nabywcy i zawiadomić o przekazaniu.
d) W przypadku zakończenia produkcji, która nadal jest przedmiotem zastrzeżenia własności, NPI nabywa współwłasność nowych produktów.
13. Roszczenia wzajemne:
a) Kupujący akceptuje, że NPI, oraz jej przedstawiciele handlowi mogą potrącać własne roszczenia w stosunku
do roszczeń kupującego. Jeśli udział kupującego w innej firmie lub udział innej firmy w firmie kupującego wynosi lub przewyższa 50%, będzie również możliwe rozliczenie roszczenia w stosunku do tych firm.
b) Rezygnacja z zamówienia przez Klienta jest możliwa jedynie w terminie podanym w pkt. 8 potwierdzenia zamówienia. Przy późniejszej rezygnacji z zamówienia przez Klienta, NPI zastrzega sobie prawo naliczenia kosztów rezygnacji w wysokości do 50 % wartości nieodebranego towaru.
14. Gwarancje:
a) NPI udziela kupującemu gwarancję na produkty przez siebie sprzedawane na okres 12 miesięcy od daty
ich uruchomienia, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty wysyłki towaru. Dłuższe gwarancje są dopuszczalne
na podstawie osobnego potwierdzenia.
b) NPI naprawi lub wymieni bezpłatnie, wg swojego uznania, te części, które na podstawie badania przeprowadzonego przez NPI zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej konstrukcji, projektu i/lub innych wadliwych materiałów. Koszty związane z demontażem i ponownym montażem nie będą ponoszone przez NPI.
c) Oferowane wykonania materiałowe bazują na najlepszych doświadczeniach producentów tych urządzeń,
nie udzielają oni (jak i NPI) gwarancji na odporność chemiczną. Zamówienie armatury przez klienta jest zgodą
na zaoferowane wykonanie materiałowe.
d) Jeśli w okresie gwarancji wystąpią wady, produkty powinny być przesłane do NPI, po opłaceniu kosztu wysyłki oraz ubezpieczenia przez stronę wysyłającą. Opis wady, która była powodem zwrotu produktu winien być dołączony do przesyłki z produktem. Zwrócone produkty winny być wolne od zbędnego wyposażenia. Naprawione
lub wymienione produkty zostaną zwrócone kupującemu, a koszt wysyłki (na terenie RP) opłaci NPI. Żadne inne zobowiązania nie będą uznane.
e) Naprawy bezpłatnie będą wykonywane tylko wtedy, jeśli przestrzegane będą warunki płatności, a przestaną
być wykonywane jeśli produkt zostanie naprawiony lub zmieniony bez zgody NPI lub używany do celów,
do których nie jest przeznaczony, zainstalowany i używany sprzecznie z instrukcjami wydanymi przez NPI.
f) Gwarancja nie ma zastosowania, gdy uszkodzenie zostało spowodowane przez:
   • niewłaściwą obsługą urządzenia przez pracowników odbiorcy,
   • modyfikacją lub zmianą własności urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy,
   • niezgodną z instrukcją obsługą instalacji, montaż lub użycie urządzeń,
   • wypadek losowy.

15. Roszczenia:
Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczące wad lub / i opóźnienia w dostawie produktów winny być niezwłocznie przekazywane NPI przez kupującego w formie pisemnej.
16. Odpowiedzialność za wady:
Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, za wyjątkiem indywidualnych konsumentów dla których będzie udzielana rękojmia na takich samych zasadach jak gwarancja. W takich wypadkach NPI zgadza się na nieodpłatne wykonanie napraw lub zmianę produktu na wolny od wad.
17. Odszkodowania:
NPI - poza odpowiedzialnością w ramach gwarancji - nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody powstałe
z przyczyn związanych z nabytymi produktami lub z ewentualnymi opóźnieniami w ich dostawie poza każdorazowo ustalanymi karami umownymi.
18. Nieporozumienia i spory:
a) Nieporozumienia i spory powstałe pomiędzy stronami tej umowy będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.
b) NPI zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, czy powstałe między stronami spory bądź nieporozumienia powinny podlegać arbitrażowi, czy też winny być rozstrzygnięte w drodze postępowania prawnego.  Jeśli NPI zdecyduje,
że spory lub nieporozumienia powinny podlegać arbitrażowi, strony uzgadniają, że wyrok zostanie wydany przez sąd arbitrażowy powołany zgodnie z Zasadami Pojednania i Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlu.
c) Postępowanie arbitrażowe winno mieć miejsce we Wrocławiu.
d) Jeśli spory powinny zostać rozstrzygnięte w drodze postępowania prawnego, właściwym sądem w każdej sprawie będzie sąd właściwy dla siedziby NPI, o ile przepisy prawa bezwarunkowo nie stanowią inaczej.
19. Postanowienia końcowe:
a) Jeśli którykolwiek z punktów niniejszych "Warunków sprzedaży i dostaw firmy NPI" będzie całkowicie
lub częściowo nieważny, nie wpłynie to na ważność pozostałych punktów lub pozostałych fragmentów odnośnych punktów.
b) W sprawach nieuregulowanych w "Warunkach sprzedaży i dostaw firmy NPI", zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
NPI SPÓŁKA Z O.O.
ul. Trzebnicka 7, Szczodre
55-095 Mirków (POLAND)
+48 71 399 85 85
Copyright © 2020 NPI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SOCIAL MEDIA
DANE REJESTROWE
NIP: 101-00-00-551
REGON: 933043228
KRS: 0000222824
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wróć do spisu treści