willbrandt - Armatura Przemysłowa - NPI Spółka z o.o.

 (+48) 71 399 85 85  npi@npi.com.pl

ARMATURA PRZEMYSŁOWA

I OSPRZĘT
Przejdź do treści

Menu główne:

PRODUCENCI > WILLBRANDT

Kompensatory:
Elastomerowe, Mieszkowe ze stali szlachetnej

Kompensatory elastomerowe firmy Willbrandt Gummitechnik

Przedstawiamy PaĂąstwu kompletny asortyment kompensatorĂłw gumowych i mieszkowych:

  • WielkoœÌ DN 20 do DN 3200, ciÂśnienie do 40 bar.
  • Media: woda pitna, gorÂąca, morska, Âścieki, benzyna, ropa, oleje, kwasy, zasady, produkty spoÂżywcze, napoje itd.
  • Przy³¹cza koÂłnierzowe, z gwintem lub do spawania.
  • MateriaÂły: elastomery, teflon, stal, stal szlachetna, tkaniny powlekane silikonem (dla spalin).

Stosuj¹c produkty firmy WILLBRANDT mo¿ecie polegaÌ na ponad trzydziestoletnim doœwiadczeniu producenta oraz na fakcie, i¿ kompensatory te u¿ywane s¹ na ca³ym œwiecie we wszystkich ga³êziach przemys³u.

Dodatkowym atutem jest produkcja kompensatorów w systemie jakoœci ISO 9001 i poddawanie ich jednoczeœnie sta³emu procesowi udoskonalania wraz z pojawianiem siê nowych technologii i materia³ów. W ten sposób zapewnione jest spe³nianie nawet najtrudniejszych wymagaù technicznych przy utrzymaniu wysokiej jakoœci.

 

 

PrzykÂłady zastosowaĂą poszczegĂłlnych modeli

Katalog

Zakres DN

D³ugoœÌ mm

Zakres zastosowaĂą

Model 39

50-1000

Ró¿nie

Konstrukcje okrĂŞtowe, instalacje przemysÂłowe

Model 40

200-2400

200-350

Elektrownie, instalacje przemysÂłowe, zastosowania w instalacji wody chÂłodzÂącej

Model 42

50-3000

145-350

Konstrukcje okrĂŞtowe, przemysÂł papierniczy, systemy hydrauliczne

Model 46

20-50

130

Budownictwo, przemysÂł maszynowy

Model 47

wg ÂżyczeĂą

150

Przemys³ papierniczy, transport materia³ów, budowa uk³adów wentylacji

Model 49

32-500

100/110

Budownictwo, konstrukcje okrĂŞtowe, instalacje przemysÂłowe

Model 50

25-800

130/200

Instalacje przemysÂłowe , budownictwo

Model 51

50-600

130/250

Instalacje chemiczne

Model 53

20-300

130

Instalacje przemysÂłowe , budownictwo

Model 55

32-600

125-250

Konstrukcje okrĂŞtowe, budownictwo, wodociÂągi i oczyszczalnie

Model 56

40-300

200-350

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 57

40-300

250/300

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 58

40-500

250

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 59

100-500

250/300

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 60

20-200

70

Budownictwo, instalacje przemysÂłowe

Model 61

50-600

250

Instalacje przemysÂłowe, ukÂłady napĂŞdowe, Âścieki

Model 62

70-900

ró¿ne

Systemy drenujÂące, mosty, duÂże budynki

Model 63

wg ÂżyczeĂą

ró¿ne

Przepusty Âścienne, przemysÂłowe instalacje, instalacje specjalne

Model 80

20-1200

50-170

Instalacje chemiczne

Parametry wytrzymaÂłoÂściowe ciÂśnienia, temperatury i odksztaÂłceĂą prosimy odczytywaĂŚ z opisĂłw poszczegĂłlnych modeli.

W celu uzyskania informacji o odpornoÂści chemicznej naleÂży korzystaĂŚ z odpowiednich tabel.

Zakres stosowania elastomerĂłw

 

SkrĂłt [kolor kodowy]

Nazwa

WÂłaÂściwoÂści

EPDM 
[czerwony]

etylenopropylen

Dobra odpornoœÌ temperaturowa, zastosowanie do œcieków alkalicznych, sprê¿onego powietrza (wolnego od oleju) oraz chemikaliów, odporne na wp³ywy atmosferyczne, gazoszczelny za wyj¹tkiem wêglowodoru.
Zakres temperatur od -25° C do +130° C.
Nie stosowaĂŚ do mediĂłw z olejami i tÂłuszczami.

Perbunan® NBR 
[¿ó³ty]

guma
akrylo-nitrylo-butadienowa

Stosowany do olejów, paliw, gazów, rozpuszczalników i t³uszczy.Wysoka odpornoœÌ na abrazjê.
Zakres temperatur od -20o C do +90oC (+120oC).
Nie stosowac dla wody gorÂącej i pary.

Perbunan® NBR 
[biaÂły]

guma
akrylo-nitrylo-butadienowa

Dopuszczony do kontaktu z ÂżywnoÂściÂą wg RAL, stosowany przy obrĂłbce pulpy, tÂłuszczĂłw, mÂąki, sokĂłw, win itp.
Zakres temperatur od -20o C do +80o C.

Hypalon® CSM 
[zielony]

chlorosulfonowany polietylen

Chemicznie odporny na kwasy i Âługi.
Zakres temperatur od -20o C do +80o C.
Prosimy o sprawdzenie odpornoÂści chemicznej w okreÂślonych temperaturach.

Neopren® CR 
[szary]

kauczuk chloroprenowy

Stosowany g³ównie do wody, odporny na wp³ywy œrodowiska, odporny na dzia³anie niektórych ³ugów.
Zakres temperatur od -20o C do +70o C.

Guma naturalna NR [bez]

kauczuk naturalny

Stosowany do wody, dopuszczony do kontaktu z ÂżywnoÂściÂą, odporny na dziaÂłanie niektĂłrych ÂługĂłw.
Zakres temperatur od -20o C do +80o C.

Butyl IIR 
[czerwony/niebieski]

kauczuk butylowy

Dobra odpornoœÌ temperaturowa, odporny na œcieki alkaliczne, sprê¿one powietrze (wolne od oleju), chemikalia i specjalne p³yny hydrauliczne, wp³ywy atmosferyczne.
Zakres temperatur od -25o C do +90o C.
Dopuszczony do kontaktu z wodÂą pitnÂą.

Viton® FPM[purpurowy]

fluoropolimer

Specjalnie stosowany dla wysokich temperatur. Dobra odpornoœÌ na chemikalia, oleje, materia³y palne i rozpuszczalniki.
Zakres temperatur od -10o C do +180o C.
Nie stosowac przy ketonach i chlorze.

PTFE [brak]

politetrafluoroetylen (teflon)

OgĂłlnie odporny na wszystkie media.
Zakres temperatur od -50o C do + 230o C.
Nie stosowaĂŚ do pÂłynnych metali alkalicznych oraz amidĂłw.

Podane wyÂżej temperatury odnoszÂą siĂŞ do zastosowaĂą elastycznych (ruchowych).

W aplikacjach sztywnych mogÂą byĂŚ stosowane wyÂższe temperatury.

Dopuszczalne warunki pracy

 

Konstrukcja mieszka

Typ kompensatora

Warstw. wewn.

MateriaÂł wzmac.

Warstw. zewn.

39

40

42

46

47

49

50

55

56

57

58/59

60

61

63

bar/o C ------------- max. temp/max. ciÂśn.------------ bar/ oC

EPDM

kord stalowy

EPDM

16/110

-/-

-/-

16/110

-/-

-/-

-/-

-/-

10/100

6/100

-/-

-/-

-/-

-/-

EPDM

Aramid

EPDM

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

25/110

16/110

16/110

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

EPDM

kord nylon.

EPDM

16/90

10/90

12/100

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

10/90

6/90

6/90

10/110
bez kordu

6/90

1/100

Perbunan NBR

kord stalowy

Neopren CR

16/80

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

-/-

-/-

Perbunan NBR

kord nylon.

Neopren CR

10/80

10/80

12/80

16/80

-/-

25/80

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

6/80

1/80

Hypalon CSM

kord nylon.

Hypalon CSM

10/80

10/80

8/80

-/-

-/-

25/80

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

6/80

1/80

Hypalon CSM

kord stalowy

Hypalon CSM

16/80

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/90

Nitryl
NBR
biaÂły

kord nylon.

Neopren CR

10/80

10/80

8/80

16/80

-/-

25/70

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

6/80

-/-

Neopren CR

kord nylon.

Neopren CR

-/-

10/70

-/-

-/-

-/-

-/-

16/70

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Kauczuk natural.

kord nylon.

Neopren CR

-/-

-/-

-/-

16/80

0,04/80

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Butyl IIR

kord nylon.

EPDM

-/-

-/-

50/80

16/90

-/-

25/90

16/90

16/90

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Viton FPM

aramid

Neopren CR

20/150

-/-

50/150

-/-

-/-

-/-

16/150

16/150

10/150

6/150

6/150

-/-

6/150

-/-

Viton FPM

aramid

Viton FPM

20/180

-/-

50/180

-/-

-/-

Viton FPM

kord stalowy

Viton FPM

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/180

Na Âżyczenie produkowane sÂą wykonania dla wyÂższych ciÂśnieĂą - dotyczy modeli 39 i 42.

Podane ciÂśnienia sÂą ciÂśnieniami maksymalnymi przy 20o C.

Wraz ze wzrostem temperatury dopuszczalne ciÂśnienia pracy malejÂą.

Prosimy zapoznaĂŚ siĂŞ z opisami poszczegĂłlnych modeli w katalogu.

Kompensatory mieszkowe ze stali szlachetnej firmy Willbrandt Gummitechnik

Zakres produkcji standardowej

PoniÂżej przybliÂżamy kompensatory stalowe.

SÂą to modele typowe, ktĂłre znajdujÂą najczĂŞstsze zastosowania w praktyce.

Inne rodzaje przy³¹czy jak i inne wykonania materia³owe s¹ dostêpne na ¿yczenie.

Typ

Kompensatory spalinowe (wydechowe)
PN 2,5; DN40 á DN4600

Katalog

Typ

Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą osiowych, jednowarstwowe
PN 10/16

Katalog

200
201

z przy³¹czami do spawania
z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

206
207

z przy³¹czami do spawania
z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

202
203
z koÂłnierzami luÂźnymi
z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

208
209

z koÂłnierzami luÂźnymi
z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

204
205

z koÂłnierzami staÂłymi
z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą osiowych, wielowarstwowe
PN10 á PN25 ; od DN40

Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą poprzecznych
PN10 á PN25 ; od DN40

210
211

z przy³¹czami do spawania
z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

220
221

z przy³¹czami do spawania
z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

212
213
z koÂłnierzami luÂźnymi
z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

222
223

z koÂłnierzami staÂłymi
z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

214
215

z koÂłnierzami staÂłymi
z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

216
217

z koÂłnierzami staÂłymi z szyjkÂą
z koÂłnierzami staÂłymi z szyjkÂą i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą kÂątowych,
ruchome w jednej pÂłaszczyÂźnie
PN10 á PN25

Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą kÂątowych
z przegubem kardana
PN10 á PN25

230
231

z przy³¹czami do spawania
z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

234
235

z przy³¹czami do spawania
z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹

232
233

z koÂłnierzami staÂłymi
z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

236
237

z koÂłnierzami staÂłymi
z koÂłnierzami staÂłymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

Kompensatory do naprĂŞÂżeĂą poprzecznych,
podwĂłjny przegub rurowy
PN10 á PN25

Kompensatory do instacji ciepÂłowniczych

224
225
226
227

z przy³¹czami do spawania
z przy³¹czami do spawania i rur¹ wewnêtrzn¹
z koÂłnierzami luÂźnymi
z koÂłnierzami luÂźnymi i rurÂą wewnĂŞtrznÂą

Projekt
na
zapytanie

228
229

typ "one-Step"
typ standardowy

Fachowy zespó³ inÂżynierski naszej firmy oferuje kompleksowe doradztwo techniczne oraz pomoc we wÂłaÂściwym zaprojektowaniu 
i wykonaniu instalacji technologicznych, wymagajÂących stosowania kompensatorĂłw.

PeÂłne katalogi kompensatorĂłw do pobrania:


ADRES
INFORMACJE

NPI Sp. z o.o.
ul. Trzebnicka 7, Szczodre
55-095 Mirków
POLSKA
Tel.: +48 71 399 85 85
Fax: +48 71 399 85 44
Mapa strony

Copyright © 2018 NPI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego